พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล โรงเรียนบัวแก้วเกษร พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรม เพื่อเป็นสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตารำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และมีมอบทุนการศึกษา รวมไปถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน ลำดับ...

ตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน RSC ต้นแบบ

ตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน RSC ต้นแบบ

          วันที่ 11 มิถุนายน 2561  โรงเรียนบัวแก้วเกษร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน RSC ต้นแบบ โดยมีท่านผู้อำนวยการสุชาติ กรดงาม และคุณครูเมธาพงศ์ แก้วรักษ้ เจ้าของโครงการ คณะครู รวมถึงนักเรียนแกนนำ ร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการ ณ ห้องศูนย์สื่อ 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี2561

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี2561

โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ส่งเนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณ ผู้กำกับณรงค์ รัตนไทรแก้ว ผู้กำกับวาสนา วงษ์จริต ผู้กำกับเอกราช ช่างเกตุ และพี่เลี้ยง ร่วมถึงตัวแทนเนตรนารีของโรงเรียน ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนปทุมวิไล

ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา2561

ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา2561

          โรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 การเข้าค่ายพุทธบุตร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา...

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

          โรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยท่านผู้อำนวยการ นายสุชาติ กรดงาม และคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎ ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน และระดมทรัพยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 อย่างอบอุ่น

 • พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • ตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน RSC ต้นแบบ

  ตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน RSC ต้นแบบ

 • การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี2561

  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี2561

 • ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา2561

  ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา2561

 • ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

  ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

personnel 1

นโยบาย สพฐ.

ผู้เยี่ยมชม

109276
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
183
347
107345
3920
5763
109276

Your IP: 54.225.32.164
2018-07-16 17:54

 

นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง

โรงเรียน : บัวแก้วเกษร อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ปีการศึกษา : 2560

แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความด้วยเทคนิค KWL PLUS

 

ชื่อเรื่อง    :   รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน        

                            สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร           

ชื่อผู้ศึกษา    :     นายพนาไพร    มาโยธา

โรงเรียน        :     บัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี      

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ปีการศึกษา   :     2557

วีดีโอ  : ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 บทคัดย่อ 

การศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนบัวแก้วเกษร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะวอลเลย์บอล      ขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ และหลังใช้ชุดฝึกทักษะ   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษา        ปีที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 โรงเรียนบัวแก้วเกษร    ปีการศึกษา 2557 จำนวน  34  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  2)  แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน ของเฮลแมน (Helman Volleyball Test)  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10 ข้อ กำหนดน้ำหนักตามเกณฑ์  5 ระดับ  4)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามาตรฐานซี (Z-score)  ค่ามาตรฐานที (T-score) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  และค่า t-test

     ผลการศึกษาพบว่า

1.    การใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ประสิทธิภาพของการใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  จากการทดลองครั้งที่ 1 ทดลองกับกลุ่มย่อยแบบ  1:1  โดยทดลองกับนักเรียนบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ผลการทดลองปรากฏว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ  มีค่า 79.26/80.00  ครั้งที่  2  นำชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานไปทดลองแบบ  1: 9  สำหรับนักเรียนบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ผลการทดลองปรากฏว่าประสิทธิภาพของชุดฝึก มีค่า  79.14/80.37 ครั้งที่   3  นำชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน ที่แก้ไขจากครั้งที่  2  ไปทดลองภาคสนามแบบ  1: 34  สำหรับนักเรียนบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร ผลการทดลองปรากฏว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกมีค่า  81.83/82.25

2.     ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร มีคะแนนก่อนเรียนรวมเฉลี่ยเท่ากับ  19.03  คะแนน จากคะแนนเต็ม 90  และมีคะแนนหลังเรียนรวมเฉลี่ยเท่ากับ  24.68  คะแนน           จากคะแนนเต็ม   30   แสดงว่าทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนใช้      ชุดฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.    ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = 4.41) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .21)

 

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการ…

16-06-2018 Hits:211 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล โรงเรียนบัวแก้วเกษร พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรม เพื่อเป็นสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตารำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และมีมอบทุนการศึกษา รวมไปถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน ลำดับ 1-10 ระดับชั้นม.2, 3, 5, 6 ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมที่นักเรียนรอคอย คือ...

Read more

ตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน RSC ต้นแบบ

13-06-2018 Hits:205 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน RSC ต้นแบบ

          วันที่ 11 มิถุนายน 2561  โรงเรียนบัวแก้วเกษร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามโรงเรียน RSC ต้นแบบ โดยมีท่านผู้อำนวยการสุชาติ กรดงาม และคุณครูเมธาพงศ์ แก้วรักษ้ เจ้าของโครงการ คณะครู รวมถึงนักเรียนแกนนำ ร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการ ณ ห้องศูนย์สื่อ 

Read more

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี25…

13-06-2018 Hits:200 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี2561

โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ส่งเนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณ ผู้กำกับณรงค์ รัตนไทรแก้ว ผู้กำกับวาสนา วงษ์จริต ผู้กำกับเอกราช ช่างเกตุ และพี่เลี้ยง ร่วมถึงตัวแทนเนตรนารีของโรงเรียน ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนปทุมวิไล

Read more
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับป…

20-11-2017 Hits:118 ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 อบจ และซ่อมแซมไฟถนน ด้วยวิธีประกวด

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 อบจ และซ่อมแซมไฟถนน ด้วยวิธีประกวด

Read more

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน …

23-10-2016 Hits:448 ประกาศ Super User - avatar Super User

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ ค

โรงเรียนบัวแก้วเกษรมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ ค ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (ไม่ผูกพันงบประมาณ)

Read more

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐา…

23-10-2016 Hits:436 ประกาศ Super User - avatar Super User

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) โรงเรียนบัวแก้วเกษร

โรงเรียนบัวแก้วเกษรมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) โรงเรียนบัวแก้วเกษร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ไม่ผูกพันงบประมาณ)

Read more
 • 1
 • 2
Prev Next

แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความด้วยเทคนิค K…

09-04-2018 Hits:53 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความด้วยเทคนิค KWL PLUS

  นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง โรงเรียน : บัวแก้วเกษร อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ปีการศึกษา : 2560 แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความด้วยเทคนิค KWL PLUS  

Read more

นายพนาไพร มาโยธา

10-09-2016 Hits:379 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

นายพนาไพร มาโยธา

ชื่อเรื่อง    :   รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน                                     สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร            ชื่อผู้ศึกษา    :     นายพนาไพร    มาโยธา โรงเรียน        :    ...

Read more

ครูดีครูเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแ…

13-06-2016 Hits:665 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว

ขอแสดงความยินดีคุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว ทีได้รับเครื่องหมายัชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

Read more

รางวัลนักเรียน

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

2560 12 14 มอบเกียรติบัตรศิลปะหัตถกรรม

20-01-2018 Hits:347 รางวัลนักเรียน Super User - avatar Super User

2560 12 14 มอบเกียรติบัตรศิลปะหัตถกรรม

โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ..... โรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรศิลปะหัตถกรรม เพื่อแสดงถึงความสามารถและเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน

Read more

รางวัลนักกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำ…

17-06-2016 Hits:552 รางวัลนักเรียน Super User - avatar Super User

รางวัลนักกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ฟุตซอล เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการคารวานเสริมสร้างเด็ก ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น 16 ปี มีนักกีฬาทังหมด 16 ทีม  

Read more

การแข่งขันชิงช้าสวรรค์คอนเทส

12-06-2016 Hits:331 รางวัลนักเรียน Super User - avatar Super User

การแข่งขันชิงช้าสวรรค์คอนเทส

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 วงดนตรีลูกทุ่ง BK. Band ได้เข้าร่วมแข่งขันชิงช้าสวรรค์คอนเทส บทเพลงยอดรักสลักใจ รอบชิงแชมป์ชนะเลิศ ซึ่งโรงเรียนบัวแก้วเกษรได้ลำดับ #รองชนะเลิศ ดูภาพกิจกรรม

Read more

ข่าวการศึกษา

ปฏิทิน

หน่วยงาน