ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

     โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดให้มีการทำบุญปีใหม่ ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันเด็ก  ภาพกิจกรรม

ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

     โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดให้มีการทำบุญปีใหม่ ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันเด็ก  ภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

   โรงเรียนบัวแก้วเกษร จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จัดงานวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โดมโรงเรียนบัวแก้วเกษร  ภาพกิจกรรม

เปิดโลกพลังงานทดแทนปิโตรเลียม

เปิดโลกพลังงานทดแทนปิโตรเลียม

   โรงเรียนบัวแก้วเกษร ร่วมกับ ปตท. อบรมเรื่องเปิดโลกพลังงานทดแทนปิโตรเลียน ให้กับนักเรียน เพื่อเข้าใจและนำใช้ในชีวิตประจำวัน อบรมในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องศูนย์สื่อโรงเรียนบัวแก้วเกษร  ภาพกิจกรรม

สอบนักธรรม เอก, โท, ตรี

สอบนักธรรม เอก, โท, ตรี

  ... โรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมสอบนักธรรม เอก, โท, ตรี วันที่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบัวแก้วเกษร ภาพกิจกรรม

 • ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

  ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

 • ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

  ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

 • วันพ่อแห่งชาติ

  วันพ่อแห่งชาติ

 • เปิดโลกพลังงานทดแทนปิโตรเลียม

  เปิดโลกพลังงานทดแทนปิโตรเลียม

 • สอบนักธรรม เอก, โท, ตรี

  สอบนักธรรม เอก, โท, ตรี

personnel 1

เข้าสู่ระบบ

ผู้เยี่ยมชม

148039
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
214
491
145382
3785
6319
148039

Your IP: 3.84.243.246
2019-02-19 15:38

ชื่อเรื่อง    :   รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน        

                            สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร           

ชื่อผู้ศึกษา    :     นายพนาไพร    มาโยธา

โรงเรียน        :     บัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี      

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ปีการศึกษา   :     2557

วีดีโอ  : ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 บทคัดย่อ 

การศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนบัวแก้วเกษร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะวอลเลย์บอล      ขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ และหลังใช้ชุดฝึกทักษะ   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษา        ปีที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 โรงเรียนบัวแก้วเกษร    ปีการศึกษา 2557 จำนวน  34  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  2)  แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน ของเฮลแมน (Helman Volleyball Test)  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10 ข้อ กำหนดน้ำหนักตามเกณฑ์  5 ระดับ  4)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามาตรฐานซี (Z-score)  ค่ามาตรฐานที (T-score) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  และค่า t-test

     ผลการศึกษาพบว่า

1.    การใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ประสิทธิภาพของการใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  จากการทดลองครั้งที่ 1 ทดลองกับกลุ่มย่อยแบบ  1:1  โดยทดลองกับนักเรียนบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ผลการทดลองปรากฏว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ  มีค่า 79.26/80.00  ครั้งที่  2  นำชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานไปทดลองแบบ  1: 9  สำหรับนักเรียนบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ผลการทดลองปรากฏว่าประสิทธิภาพของชุดฝึก มีค่า  79.14/80.37 ครั้งที่   3  นำชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน ที่แก้ไขจากครั้งที่  2  ไปทดลองภาคสนามแบบ  1: 34  สำหรับนักเรียนบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร ผลการทดลองปรากฏว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกมีค่า  81.83/82.25

2.     ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร มีคะแนนก่อนเรียนรวมเฉลี่ยเท่ากับ  19.03  คะแนน จากคะแนนเต็ม 90  และมีคะแนนหลังเรียนรวมเฉลี่ยเท่ากับ  24.68  คะแนน           จากคะแนนเต็ม   30   แสดงว่าทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนใช้      ชุดฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.    ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = 4.41) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = .21)

 

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

18-02-2019 Hits:0 ข่าวกิจกรรม pr@bkschool - avatar pr@bkschool

ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

     โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดให้มีการทำบุญปีใหม่ ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันเด็ก  ภาพกิจกรรม

Read more

ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

18-02-2019 Hits:0 ข่าวกิจกรรม pr@bkschool - avatar pr@bkschool

ทำบุญปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็ก

     โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดให้มีการทำบุญปีใหม่ ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันเด็ก  ภาพกิจกรรม

Read more

วันพ่อแห่งชาติ

18-02-2019 Hits:0 ข่าวกิจกรรม pr@bkschool - avatar pr@bkschool

วันพ่อแห่งชาติ

   โรงเรียนบัวแก้วเกษร จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จัดงานวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โดมโรงเรียนบัวแก้วเกษร  ภาพกิจกรรม

Read more
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับป…

20-11-2017 Hits:231 ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 อบจ และซ่อมแซมไฟถนน ด้วยวิธีประกวด

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 318 อบจ และซ่อมแซมไฟถนน ด้วยวิธีประกวด

Read more

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน …

23-10-2016 Hits:530 ประกาศ Super User - avatar Super User

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ ค

โรงเรียนบัวแก้วเกษรมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ ค ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (ไม่ผูกพันงบประมาณ)

Read more

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐา…

23-10-2016 Hits:584 ประกาศ Super User - avatar Super User

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) โรงเรียนบัวแก้วเกษร

โรงเรียนบัวแก้วเกษรมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) โรงเรียนบัวแก้วเกษร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ไม่ผูกพันงบประมาณ)

Read more
 • 1
 • 2
Prev Next

แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความด้วยเทคนิค K…

09-04-2018 Hits:181 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความด้วยเทคนิค KWL PLUS

  นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง โรงเรียน : บัวแก้วเกษร อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ปีการศึกษา : 2560 แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความด้วยเทคนิค KWL PLUS  

Read more

นายพนาไพร มาโยธา

10-09-2016 Hits:522 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

นายพนาไพร มาโยธา

ชื่อเรื่อง    :   รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน                                     สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบัวแก้วเกษร            ชื่อผู้ศึกษา    :     นายพนาไพร    มาโยธา โรงเรียน        :    ...

Read more

ครูดีครูเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแ…

13-06-2016 Hits:1851 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว

ขอแสดงความยินดีคุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว ทีได้รับเครื่องหมายัชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

Read more

รางวัลนักเรียน

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

14-02-2019 Hits:1 รางวัลนักเรียน pr@bkschool - avatar pr@bkschool

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

   โรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยท่าน ผอ.สุชาติ กรดงาม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561  ภาพกิจกรรม

Read more

ประเพณีลอยกระทง

14-02-2019 Hits:1 รางวัลนักเรียน pr@bkschool - avatar pr@bkschool

ประเพณีลอยกระทง

  โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ อำเภอลาดหลุมแก้ว ประจำปี 2561 ณ วัดบัวแก้วเกษร ผลการประกวด นักเรียนของเราได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (นางสาวนภัสสร พรมแพงดี) รองชนะเลิศอันดับ 2 (นางสาวณัฐพร วงศ์ราษฎร์) และรางวัลขวัญใจชาวลาดหลุมแก้ว (นางสาวปริยากร บุญรอด) และรางวัลชมเชย อีก 3 คน ทำให้เราได้เห็นศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเรา ว่ามีความสามารถ ไม่แพ้ใคร  ภาพกิจกรรม

Read more

กีฬา สพฐ. (ฟุตซอล)

12-02-2019 Hits:2 รางวัลนักเรียน pr@bkschool - avatar pr@bkschool

กีฬา สพฐ. (ฟุตซอล)

  โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 ณ โรงเรียนปทุมวิไล  ภาพกิจกรรม

Read more

ข่าวการศึกษา

ปฏิทิน

หน่วยงาน